ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
Các từ ngữ sử dụng trong Bản Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ trả trước Elements Management Group (EMG) này được hiểu như sau:
1.1.    “EMG”: là viết tắt của Elements Management Group, công ty quản lý các nhà hàng trực thuộc EMG, có trụ sở đăng ký tại 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
1.2.    “EMG outlets: là những chuỗi nhà hàng được quản lý và vận hành bởi EMG.

1.3.    “Thẻ”: là thẻ trả trước được EMG phát hành để bán và/hoặc tặng cho khách hàng. Theo đó, Thẻ không định danh Chủ thẻ và cho phép Chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ. Thẻ không được nạp thêm tiền và chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các outlet của EMG.
1.4.    “Chủ thẻ”: là cá nhân sử dụng Thẻ, theo đó, Chủ thẻ có trách nhiệm sử dụng Thẻ theo các quy định tại Bản Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ.
1.5.    “Website/Trang thông tin điện tử chính thức của EMG”: là trang web của EMG theo đường dẫn sau : www.rockwellcollection.com
1.6.    “Giao dịch Thẻ”: là giao dịch được thực hiện bằng Thẻ tại EMG outlets.
1.7.    “Thời hạn hiệu lực của Thẻ”: là khoảng thời gian Thẻ hoạt động bình thường, kể từ ngày thẻ được phát hành cho đến khi thẻ hết hạn. Thời hạn hiệu lực của Thẻ được in trên Thẻ.

ĐIỀU 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ
2.1.     Thông tin chung về Thẻ
a.     Thẻ được bán tại các EMG outlets. Theo đó, khi mua Thẻ, Chủ thẻ sẽ được bàn giao Thẻ cùng điều khoản sử dụng thẻ.
2.2.     Phạm vi sử dụng Thẻ
a.     Thẻ chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các máy chấp nhận thanh toán thẻ của EMG đặt tại EMG outlets.
b.    Thẻ không được sử dụng để rút tiền mặt.
2.3.    Thời hạn hiệu lực của Thẻ:
Giá trị thẻ quà tặng này không thể nạp thêm và thời hạn hiệu lực của Thẻ được in trên Thẻ.
2.4.     Mệnh giá của Thẻ:
a.     Chủ thẻ được phép thực hiện giao dịch Thẻ trong phạm vi giá trị mệnh giá của Thẻ.
b.     Thẻ không thể nạp thêm tiền
2.5.    Kiểm tra số dư của Thẻ:
Chủ thẻ có thể kiểm tra số dư của Thẻ bằng các cách sau đây:
a.    Tại các máy chấp nhận thanh toán thẻ của EMG đặt tại EMG outlets;
b.    Hóa đơn chi tiêu thể hiện số dư của Thẻ;
c.    Liên hệ chăm sóc khách hàng qua email (Customerservices@rockwellcollection.com) hoặc số điện thoại (+84) 902503828.
2.6.    Một số quy định khác:
a.     Trong trường hợp số dư của Thẻ không đủ để thực hiện giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ Chủ thẻ sử dụng tại EMG outlet, Chủ thẻ có thể thanh toán phần chênh lệch bằng các hình thức khác như tiền mặt/ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.
b.    Chủ thẻ có thể sử dụng nhiều Thẻ cho một giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ.
c.     Thẻ đã phát hành sẽ không được phép thu hồi lại (trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 4 của Bản các Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ này), hoàn tiền; đối thẻ; quy đổi sang giá trị khác.
d.     Chủ thẻ có thể liên hệ Dịch vụ Khách hàng của EMG để biết thêm thông tin chi tiết cũng như giải đáp các thắc mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình sử dụng Thẻ.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THẺ 
3.1.    Quyền của Chủ thẻ
a.    Được quyền sử dụng Thẻ để thanh toán hàng hoá và dịch vụ tại EMG outlets.

 1. Chủ thẻ được khiếu nại về các sai sót (nếu có) và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình sử dụng Thẻ của mình.
  c.    Được quyền hưởng các ưu đãi dành cho Chủ thẻ do EMG cung cấp theo từng thời kỳ (nếu có).
  3.2.    Nghĩa vụ của Chủ thẻ
  a.    Chịu trách nhiệm thanh toán phí mua Thẻ cho EMG (nếu có).
  b.    Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản Thẻ.
  c.    Chịu trách nhiệm trực tiếp liên hệ với EMG để giải quyết các khiếu nại về các sai sót (nếu có) và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình sử dụng Thẻ của mình, bao gồm và không giới hạn bởi số dư của Thẻ, các giao dịch của Thẻ.
  d.    Chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện bằng Thẻ kể cả có chữ ký/không có chữ ký của Chủ thẻ.
  e.    Cho phép EMG cung cấp thông tin các Giao dịch Thẻ của Chủ thẻ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc quy định pháp luật mà không cần thông báo cho Chủ thẻ.
  f.    Chịu trách nhiệm sử dụng Thẻ theo đúng quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và EMG. Cam kết không thực hiện các Giao dịch Thẻ trái pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Xhur Nghĩa Việt Nam

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA EMG
4.1.    Quyền của EMG
a.    Được quyền miễn trách trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin bị lỗi… hoặc vì bất kỳ lý do nào khác ngoài khả năng kiểm soát của EMG gây nên.
b.    Được quyền miễn trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp nào Thẻ bị EMG outlets từ chối.
c.    Được quyền từ chối cấp phép các Giao dịch Thẻ, các yêu cầu liên quan đến phát hành và sử dụng Thẻ không hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật và EMG hoặc các trường hợp ngoài khả năng kiểm soát của EMG.
d.    Thực hiện các biện pháp cần thiết mà không cần thông báo trước cho Chủ thẻ như dừng giao dịch Thẻ, tạm ngừng/chấm dứt việc sử dụng, thu hồi Thẻ, hủy Thẻ khi Chủ thẻ vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng Thẻ hoặc vi phạm các quy định tại Bản Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ này, hoặc các trường hợp có dấu hiệu cho thấy Thẻ bị lợi dụng hoặc Thẻ nghi ngờ thực hiện các giao dịch gian lận, giả mạo.
e.    Được miễn trách đối với tất cả các khiếu nại về các sai sót (nếu có) và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình sử dụng Thẻ của Chủ thẻ.
f.    Được quyền miễn trách trong trường hợp Thẻ bị giả mạo, Thẻ không được bảo đảm an toàn hoặc bị lộ thông tin Thẻ do lỗi và/ hoặc sơ suất của Chủ thẻ hoặc bên thứ ba.
g.    Được quyền cung cấp thông tin các Giao dịch Thẻ của Chủ thẻ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà không cần thông báo cho Chủ thẻ.
h.    Được quyền thực hiện các yêu cầu của EMG liên quan đến Thẻ, bao gồm: khóa tạm thời/mở khóa Thẻ; đổi Thẻ và khóa vĩnh viễn/ chấm dứt sử dụng Thẻ và được miễn trách về việc thực hiện các yêu cầu nêu trên của EMG.
i.    Không thực hiện các yêu cầu của Chủ thẻ liên quan đến Thẻ, bao gồm: khóa tạm thời/mở khóa Thẻ; đổi Thẻ và khóa vĩnh viễn/chấm dứt sử dụng Thẻ.
j.    Hủy Thẻ hoặc chấm dứt giá trị sử dụng của Thẻ khi Thẻ hết hiệu lực.
k.   Các quyền khác theo quy định pháp luật và quy định của EMG, l.    Được quyền thu phí mua Thẻ từ Chủ thẻ và không hoàn trả số tiền còn lại trong Thẻ (nếu có) cho Chủ thẻ sau khi Thẻ hết hiệu lực hoặc chấm dứt sử dụng Thẻ.
4.2.    Nghĩa vụ của EMG
a.    Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về phát hành, thanh toán Thẻ theo quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và EMG, đảm bảo các quyền lợi của Chủ thẻ.
b.     Chịu trách nhiệm hướng dẫn khách hàng về điều kiện, cách thức, quyền và nghĩa vụ khi sử dụng Thẻ.
c.     Chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại về các sai sót (nếu có) và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình sử dụng Thẻ của Chủ thẻ, bao gồm và không giới hạn bởi số dư của Thẻ; các giao dịch của Thẻ; khóa tạm thời/mở khóa Thẻ; đổi Thẻ; khóa vĩnh viễn/chấm dứt sử dụng Thẻ.
d.     Chịu trách nhiệm giải quyết trực tiếp mọi tra soát của Chủ thẻ liên quan đến Thẻ và giao dịch chi tiêu của Thẻ.

ĐIỀU 5:  CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI BỔ SUNG
EMG có quyền sửa đổi và bổ sung nội dung Bản Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ này tại từng thời điểm mà EMG cho là phù hợp. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào như vậy cũng có hiệu lực kể từ ngày đề trên thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Bản Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ được EMG đăng trên Trang thông tin điện tử chính thức của EMG.

ĐIỀU 6: LUẬT ĐIỀU CHỈNH, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
6.1.    Bản Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ này được điều chỉnh bởi Luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quy định hiện hành về phát hành, sử dụng và thanh toán Thẻ của EMG.
6.2.    Những nội dung không quy định trong Bản Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ này sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật và EMG.
6.3.    Nếu có bất cứ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình thực hiện, trước hết các bên sẽ cùng nhau giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng không thành thì các bên có quyền đưa vụ tranh chấp đó ra Toà án nhân dân cấp có thẩm quyền của Việt Nam nơi EMG có trụ sở chính để giải quyết theo quy định.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
7.1.    Nội dung của Bản Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ này ràng buộc về mặt pháp lý giữa Chủ thẻ với EMG. Khi Chủ thẻ sử dụng Thẻ có nghĩa là Chủ thẻ đã chấp nhận và chịu ràng buộc bởi nội dung của Bản Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ này.
7.2.    Bản Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ này được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có mâu thuẫn về nội dung giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt có giá trị ưu tiên để giải thích.
7.3.      Nếu một phần hoặc toàn bộ bất kỳ một điều khoản nào của Bản Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ này trở nên không hợp lệ, không giá trị hoặc không thể thi hành theo quy định pháp luật thì nó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hiệu lực và thi hành của những điều khoản còn lại của Bản Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ.
7.4.     Việc chưa hoặc chậm trễ thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của EMG theo Bản Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ này sẽ không được coi như là từ bỏ toàn bộ hay một phần quyền hạn và nghĩa vụ của EMG trừ khi EMG có thông báo bằng văn bản về sự khước từ quyền hạn và nghĩa vụ của mình.
7.5.     Chủ thẻ xác nhận đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng Các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ này, các quy định khác của EMG và pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Click here for English version